ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
2099 20 ก.พ. 61 ทั่วไป  แนวปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ บุคลากร 16 แห่ง |3
2098 20 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอให้ชี้แจงเรื่องการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน งานพัสดุ กศน.อำเภอมหาราช| -
2097 19 ก.พ. 61 ทั่วไป  รับต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาลงทะเบียนเรียนเพียงแห่งเดียว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |15
2096 19 ก.พ. 61 ทั่วไป  แจ้งกำหนดการรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |15
2095 19 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสำเนาแบบทดสอบรายวิชาเลือกที่มีการลงทะเบียนเรียนร่วมกัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |15
2094 17 ก.พ. 61 ด่วนที่สุด  การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด้วยระบบการสอบแบบ E-EXAM กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |15
2093 16 ก.พ. 61 ด่วนที่สุด  รางวัล "กศน.เกียรติยศ" ประจำปี 2560 บุคลากร 16 แห่ง |15
2092 15 ก.พ. 61 ทั่วไป  แจ้งสำรวจรายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2561 กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
2091 15 ก.พ. 61 ทั่วไป  สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2561 กศน.อำเภอภาชี สารบรรณกลาง| -
2090 13 ก.พ. 61 หนังสือเวียน  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอเสนา|1
2089 13 ก.พ. 61 หนังสือเวียน  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอวังน้อย|1
2088 13 ก.พ. 61 หนังสือเวียน  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอบางบาล|1
2087 12 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอบางไทร|1
2086 12 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
2085 7 ก.พ. 61 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม. พ.ศ.2561 ค่าหนังสือเรียน 2/2560 (เพิ่มเติม) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2084 7 ก.พ. 61 หนังสือเวียน  จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 งบอุดหนุน ภาคเรียนที่2/2560 (เพิ่มเติม) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2083 7 ก.พ. 61 ทั่วไป  ขอยกเลิกการปฏิบัติงานก่อนกำหนดสิ้นสุดสัญญา ตามสัญญาการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
2082 7 ก.พ. 61 ด่วนที่สุด  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร 16 แห่ง |16
2081 5 ก.พ. 61 ทั่วไป  ข้อมูลแบบประเมิน และตัวชี้วัด บุคลากร 16 แห่ง |16
2080 2 ก.พ. 61 ทั่วไป  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561 บุคลากร 16 แห่ง |16
2079 1 ก.พ. 61 ทั่วไป  การขออนุมัติเดินทางไปราชการ บุคลากร 16 แห่ง |16
2078 1 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการที่ขอเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน กรณีข้ามจังหวัด บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
2077 1 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการที่ขอเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน กรณีข้ามจังหวัด บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก|1
2076 1 ก.พ. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการที่ขอเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน กรณีข้ามจังหวัด บุคลากร กศน.อำเภอผักไห่|1
2075 1 ก.พ. 61 ทั่วไป  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2074 1 ก.พ. 61 ทั่วไป  การจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 12 แห่ง |12
2073 31 ม.ค. 61 ทั่วไป  หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุคลากร 16 แห่ง |16
2072 30 ม.ค. 61 ทั่วไป  ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2071 30 ม.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 20 "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี...สู่วิถีพอเพียง" กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2070 30 ม.ค. 61 ทั่วไป  รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System